Varför välja Galapagos som nästa resmål?

Genom ditt besök på Galapagos bidrar du till att bevara djurlivet på dessa jungfruliga och avlägsna öar. Inträdesavgiften till nationalparken finanisierar många olika naturvårdprojekt som pågår runt om Galapagos samt till att driva Charles Darwin Research Centre. Där arbetar man med att rädda och bevara de mest sällsynta djuren.

Många förknippar Galapagos med sköldpaddor och här jobbar många forskare och naturvårdsgrupper med att bevara öarnas endemiska djurarter. Här skyddas allt ifrån jättesköldpaddor till landleguaner. Skadade djur tas om hand och återintroduceras till naturen, men här bedrivs även annan forskning och ständigt pågående utbildning av lokalbefolkning och turister. De naturliga ekosystemen på Galapagos hotas av både industrifiske och markexploatering, samt riskeras att störas av djurarter som människan tagit hit, tex getter, grisar och hundar. Introducerade, främmande djur och växter rubbar den känsliga balansen i naturen, vilket till varje pris bör undvikas då det kan vara förödande för ekosystemen på platser där djuren saknar naturliga fiender. Sköldpaddsägg och nykläcka djurungar är dessutom lockade måltider för de introducerade djuren som måste skyddas från sådana faror som förosakats av människor.

Ett besök på Galapagos är en lärorik upplevelse. Reser du med familjen får barnen kanske sin mest lärorika biologilektion någonsin. Här ser man tydligt samspelet mellan natur och människor, klimatpåverkan, natur- och miljöarbete.

När du reser till Galapagos bidrar du alltså direkt till att skydda öarnas unika flora och fauna. Med oss på Äventyrsresor reser du med mindre kryssningsfartyg som tar maximalt 16 deltagare. Hela gruppen kan gå iland samtidigt tillsammans med guiden vilket ger mycket tid att upptäcka öarna. Vi har tillstånd att lägga till i vikar där andra båtar inte får komma in. Det gör naturupplevelsen större och begränsar dessutom den lokala påverkan som kryssningen medför på den vackra och helt unika platsen vi besöker.

Galapagosöarna är en nationalpark

Ögruppen Galapagos är till ytan dubbelt så stor som Gotland. 97 % av land- och havsytan är nationalpark, resterande 3 % är de små samhällen som finns på öarna. Nationalparksavgifterna finansierar tillsammans med intäkterna från aktiviteterna på våra resor allt från viktiga naturprojekt till lokala miljö- och samhällsprojekt samt ger inkomster till lokalbefolkningen. För många är Galapagos ett drömresmål och skulle dessa intäkter utebli skulle det innebära stora risker för skyddandet av Galapagosöarna. Därför är det viktigt att vi fortsätter att resa hit, på ett ansvarsfullt vis.

Med välutbildade naturguider

Att vi reser med välutbildade och kunniga naturguider från Galapagos är av yttersta betydelse, då utbildning är en viktigt del av hållbarhetsaspekten. I liten grupp med en naturguide från Galapagos kommer du djuren nära utan att störa. Genom att på detta vis utforska Galapagos kan vi på rätt sätt tillsammans bidra till att skydda öarnas värdefulla naturskatter. Ekoturismen har gett Ecuador stora ekonomiska fördelar och är fortfarande det enda praktiska sättet att stödja Galapagos nationalparker.

Många förknippar Galapagosöarna med Charles Darwin och hans evolutionsteori om det naturliga urvalet som förändrade den vetenskapliga synen på livets ursprung. Genom vårt besök till Charles Darwin-stationen stödjer vi deras fortsatta forskning och hållbara utvecklingsprojekt för att säkerställa att det marina och markbundna livet kan förvaltas väl.

Du bidrar till positiv påverkan

Galapagosöarna utsågs till ett av UNESCO:s världsarv år 1978 och är idag ett levande utvecklingslaboratorium som blivit ett av världens främsta resmål för dem som är intresserade av djur och natur. Tack vare ögruppens isolerade läge har djurater vars livsformer som inte finns någon annanstans på jorden utvecklas här. Balansen i Galapagos ekosystem är känslig och här har evolutionen haft sin gång under miljontals år. På grund av ekosystemens sårbarhet är det av yttersta vikt att de skyddas.

Varför är djurlivet på Galapagos hotat?

Tyvärr har fiskare och jordbrukare tagit med sig djurarter och fröer som slår ut naturligt inhemska arter. Småskalig och ansvarsfull turism ger alternativa inkomstkällor till fiske och jordbruk. Du som reser hit blir en ambassadör för denna unika plats. Dina berättelser och fotografier från Galapagos förtrollade övärld väcker engagemang för en av jordens sista vilda platser. Utbildning av lokalbefolkning, turister samt myndigheternas skydd är också nödvändigt för att hindra både land av hav från att exploateras med dramatiska följder för livet både över och under ytan i Galapagos ekosystem där allt hör samman.

Varför skydda naturen på Galapagos?

Galapagos är ett ovärderligt världsarv som likt andra isolerade öar tyvärr står inför allvarliga utmaningar för den långsiktiga överlevnaden av dess marina och markbundna ekosystemen. Myndigheterna på Galapagos arbetar hårt för att bevara denna naturens juvel och det är av stor vikt att vi bidrar positivt på alla sätt vi kan för att hjälpa detta arbete framåt.

Nationalparksmyndigheterna har delat upp Galapagos i olika zoner för att kunna tilldela de skyddade områdena riktade restriktioner utifrån dess förmåga att ta emot besökare. Antalet båtar som kryssar runt öarna och deras exakta rutt är reglerat för att inte skada den känsliga balansen i naturen. Med hjälp av dessa restriktioner och verktyg begränsas den för öarna så värdefulla turismen till hållbara nivåer. Besökarnas påverkan övervakas noga så att turismutvecklingen inte går i fel riktning. 

Trots dessa restriktioner finns det ändå oönskade effekter från turismen när den inte drivs på ett ansvarsfullt sätt. Hit tillhör föroreningar från båtfärg och motorer, oljeutsläpp, dränering av färskvattenförsörjning och överanvända landstigningsplatser. Turismen är därför både en del av problemet, men samtidigt en del av lösningen. Därför är det ännu viktigare att vi som reser till Galapagos tar vårt ansvar, annars kan turismen ha en motverkande effekt. Som resenär behöver vi inte känna skuld eller hålla oss borta, det vi däremot behöver göra är att med denna medvetenhet forma turismen som en positiv kraft. Vi behöver tillsammans hitta sätt att ge tillbaka mer än vi tar och se till att vi blir en del av lösningen!

Vår lokala samarbetspartner

Genom att resa tillsammans med oss till Galapagos säkerhetsställer vi att turismen som vi bidrar med utförs på ett hållbart sätt. Finansieringarna från våra resor bidrar och uppmuntrar lokalbefolkningen att söka sig till en hållbar sysselsättning. När fler gröna arbetsmöjligheter uppstår leder det i sin tur till minskade skadliga aktiviteter som olagligt fiske eller handel med olagliga material.

Våra samarbetspartners följer nationalparkernas strikta regler kring vilken typ av båtar som får passera genom parkerna. Detta menas med att alla båtar som vår leverantör använder har en hög standard för miljömässig hållbarhet. Alla båtar har miljövänliga tvålar, motorer, belysning, avfallshantering, miljövänliga båtfärger och mycket mer. Allt detta för att se till att båtarna har minsta möjliga miljömässiga fotavtryck.

Vår samarbetspartner arbetar även mycket nära, samt samlar in pengar till organisationen Galapagos Conservation Trust som parallellt med nationalparksmyndiheterna driver många viktiga naturvårdsprojekt. De driver olika tyder av utbildningsinsatser, arbetar med att återställa några av Galapagos hotade djurarters viktigaste livsmiljöer och med att utvecka hållbara lösningar för att minska plastanvändningen som är ett direkt hot då engångsartiklar sköljs upp på stränderna och är ett direkt hot på djuren. 

Nyfikna frågor och utvärderingar

Genom täta kontakter med våra samarbetspartners följer vi upp deras kvalitets- och hållbarhetsarbete men ibland är det du som gäst som står för den senaste kontakten. Så ställ gärna nyfikna frågor på plats om hur ditt besök på Galapagos har en positiv påverkan. När du kommer hem är vi tacksam för alla kommentarer, de används i vårt förbättringsarbete och förmedlas också till vår samarbetspartner.

Om flygresan till Galapagos

Koldioxidutsläppet från flygresan till Galapagos ställer vi i relation till den negativa effekten som uteblivna besök ger. Utsläppet av växthusgaser kompenseras genom investeringar i två certifierade projekt, ett som förebygger avskogning, och ett med effektiva spisar som minskar fossila utsläpp. Investeringen ingår i resans pris. Vi uppmanar också till medveten konsumtion, köp inte mer än du behöver och gör allt du kan för att minska ditt dagliga klimatavtryck. Genom vår klimatpartner Zeromission beräknar vi hur mycket utsläpp som flygresan ger för att sedan stödja klimatprojekt för att bidra till en hållbar utveckling världen över. En flygresa från Stockholm Arlanda till San Cristóbal via Quito för 1 person ger ett ungefärligt utsläpp på 3,9 ton CO2.

Vad kan du som enskild resenär göra?

Som individuell resenär finns det några saker du kan göra för att påverka positivt på Galapagos. Du kan hjälpa till i olika volontärprojekt på plats för att bidra både ekonomiskt, socialt och i utbildningssyfte, men du kan även påverka positivt genom att ta avstånd från att t.ex. ta med dig eller köpa souvenirer gjorda från förbjudna material som exempelvis svart korall, skal, lavasten, djurdelar eller inhemskt trä eller vegetation. Myndigheterna på Galapagos arbetar hårt för att få bort denna efterfrågan, och här gör varje enskilt köp skillnad. Sänks efterfrågan så kommer säljarna sluta producera dessa förbjudna föremål. För att hjälpa till ytterligare kan man även rapportera eventuella observationer av dessa olagliga föremål och souvenirer.

Det är även strikt förbjudet att ta ifrån, introducera eller införa främmande element till ekosystemen som t.ex. mat, fröer eller djurarter som inte hör hemma där. Detta kan få förödande konsekvenser som kan rubba hela ekosystemet.

Alla besökare har en viktig roll att spela när det gäller att bevara djur- och naturlivet, och alla val gör skillnad. Att agera på ett respektfullt sätt, följa reglerna och att få en förståelse för varför dessa regler finns är det som ekoturism handlar om, och det är det som är målet med våra resor.

Det bästa du som enskild resenär kan göra är att spendera pengar lokalt i små butiker och restauranger, på så sätt bidrar du till att intäkterna stannar i landet samt stödjer de lokala samhällena vi besöker.  Du kan läsa mer om hur du som individ kan göra skillnad på den officiella hemsidan för Galapagos Nationalparker www.galapagos.gob.ec

Se alla våra resor till Galapagos