Äventyrsresor stödjer många olika projekt. Vi bidrar både till lokala naturvårdsprojekt som ger en positiv påverkan på resmålen och till initiativ som bidrar till långsiktig försörjning för lokalbefolkningen. Här kan du läsa om några av projekten»

Vi klimatkompenserar för alla flygresor!

Som en naturlig del av vårt hållbara resande klimatkompenserar vi för alla våra resenärers, färdledares samt våra egna flygresor till och från våra resmål. Tillsammans gör vi skillnad.

Vad innebär klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att ta direkt ansvar för utsläpp av växthusgaser som uppstår från en tjänst, verksamhet eller produkt genom att investera i projekt som minskar, undviker eller binder motsvarande mängd koldioxid. Gemensamt för all certifierad klimatkompensation är att klimatnyttan ska vara beräknad, verifierad av en oberoende tredje part, beständig över tid och additionell, vilket är ett av de viktigaste kriterierna och innebär att det finansiella bidraget från klimatkompensationen har en helt avgörande roll för att klimatnyttan ska ske.

Hur funkar det?

Flygresor generar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Hur stor påverkan är beror bland annat på flygresans längd, flygplanstyp och bränsletyp. Utifrån dessa kriterier tilldelas varje flygresa en siffra för sin klimatpåverkan definierad som ton koldioxidekvivalent. Vår samarbetspartner ZeroMission gör våra klimatberäkningar och hanterar klimatkompensationen. Vår klimatkompensation sker genom så kallad agroforestry (skogsjordbruk) som genom trädplantering reducerar koldioxiden i atmosfären.Läs mer på zeromission.se

Vårt klimatkompensationsprojekt – Trees for Global Benefit, Uganda

Vår klimatkompensation sker genom trädplantering i Uganda i det Plan Vivo-certifierade projektet, Trees for Global Benefit. Det är ett samhällsdrivet projekt som kombinerar aktiviteter för att öka koldioxidbindning med prestationsbaserade betalningar till småbrukare. 

Projektet började i Bushenyidistriktet i sydvästra Uganda och har idag expanderat till flera olika platser i Uganda. Ecotrust, en lokal miljöorganisation med stark ställning och förankring i regionen, arbetar med att ge småbrukare kunskap och teknisk support att bruka sin mark långsiktigt efter egna förutsättningar och behov. Genom att använda inhemska trädarter, ett grundkriterium i Plan Vivo-standarden, stärks dessutom den biologiska mångfalden och sårbarheten för klimatförändringar minskar. Projektet har sedan år 2002 bundit över 1 miljon ton koldioxidekvivalenteroch omfattar idag över 6000 småbrukare.

Utöver klimatnyttan bidrar projektet till inkomststabilitet, livsmedelsäkerhet, ekologiska mervärden, bränslesäkerhet för hela samhället och en långsiktig positiv utveckling för lokalbefolkningen samt till följande globala mål.

Vad innebär det att vårt klimatkompensationsprojekt är Plan Vivo-certifierat?

Enligt den internationella klimatorganisationen IPCC kommer cirka en fjärdedel av världens globala utsläpp av växthusgaser från markanvändning och avskogning. Väldens tropiska skogar är viktiga kolsänkor som reglerar klimatet både lokalt och globalt. Men på grund av en snabb avskogning har skogarna gått från att vara kolsänkor till att bli de största utsläppskällorna av växthusgaser. Den främsta orsaken till ohållbar avskogning är jordbruket. De flesta jordbruk världen över ägs av småbrukare, som också är de mest sårbara för klimatförändringar. 

Plan Vivo är en standard för klimatkompensation som syftar till att stärka samhällen i utvecklingsländer. Standarden innehåller dels regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, dels säkerställer den en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden.

Vanliga frågor och svar